Obecné dělení potřeb

06. 05. 2009 | † 24. 09. 2011 | kód autora: 19l

Obecné dělení potřeb:

à biologické (vrozené)

à sociální (kulturní, potřeby sociálních kontaktů, psychické radosti, štěstí, získané)

Frustrace – stav, kdy nedochází k uspokojování potřeb

Deprivace – chroničtější, dlouhodobé

Hodnota – vlastnost, kterou člověk přisuzuje určitému jednání, činnosti

 

Druhy motivů:

1)       Pud – vrozený motiv činnosti (nutkání)

2)       Zájem – uvědomělé (soustavné) zaměření člověka, či na objekt, ke kterému má kladný vztah

3)       Aspirace, Ambice – cíl, uplatnění, snaha po sebeuplatnění

4)       Cíl – uvědomělý směr aktivity při touze něčeho dosáhnout

5)       Ideály – vzorové cíle

6)       Zvyk – tendence opakovaně vykonávat určitou činnost

 

Souvislost motivace a výkonu

-           přílišná motivace může škodit, avšak velikost  motivace zvyšuje výkon, který se po nějaké době opět vrací zpět na počáteční hodnotu

 

Postoje

-           sklony člověka reagovat ustáleným způsobem na předměty, osoby či situace

-           odráží hodnotící vztah člověka k určité činnosti

-           motivy aktivizují chování, postoje, vyjadřují obsah

 

Volní vlastnosti

-           vlastnosti podmíněné vůlí člověka

-           vyjadřují záměrné úsilí směřující k dosažení cíle

-           pomáhají při dosažení cíle a regulovat chování a jednání jedince (autoregulace)

-           svědomitost, v trvalost, rozhodnost, sebeovládání, sebekritičnost, zásadovost


Zobrazit další články tohoto autora

Související články

Copyright © 2008-2018 Hups.cz. Všechna práva vyhrazena.